تبلیغات
( پایگاه تخصصی انبار ) - کنترل موجودی در انبارها - بخش دوم
( پایگاه تخصصی انبار )
دست به دست هم دهیم به مهر،،،،،،،،،میهن خویش کنیم آباد
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با سلام امیدوارم مطالعه مطالب این وبگاه برایتان مفید واقع شود خواهشمندم در این مسیر مرا یاری کنید و با نظرات خودتون به مطالب وبگاه و یا ارسال مطالب مفیدی در این خصوص که با نام خودتان در وبگاه قرار خواهد گرفت قدمی هر چند کوچک در مسیر تعالی این رشته از صنعت و ایران اسلامی برداریم.

مدیر وبلاگ : محسن مقصودی
نظرسنجی
نظر شما در خصوص جایگاه بخش انبار در صنعت ایران چیست؟رویه کنترل موجودی در انبارها - بخش دوم


مثالی برای اندازه اقتصادی سفارش: 

هزینه های تهیه محصول به ازای هر واحد 60 دلار (قیمت کالا) است و تقاضای مورد انتظار 18 واحد در هفته می باشد، هزینه های سفارش گذاری 45 دلار می باشد و هزینه های نگهداری 25 درصد قیمت خرید می باشد، مقدار سفارش را به نحوی تعیین کنید که هزینه های سالیانه کمینه شود. 
حل: 


مثال: اگر تقاضای سالانه برای محصولی 1000 واحد و هزینه سفارش 10 دلار و هزینه نگهداری هر واحد محصول در طول سال 0.5 دلار باشد. میزان سفارش اقتصادی را تعیین کنید. 
حل: با توجه به مفروضات مسئله که D=1000 ، S=10، H=0.5 است. مقدار بهینه سفارش بصورت زیر است: 


زمان بهینه بین دو سفارش متوالی با توجه به میزان سفارش اقتصادی: 
محاسبه زمان بهینه بین دو سفارش متوالی یا مدت زمان بهینه یک سفارش ( T) با توجه به میزان سفارش اقتصادی: 
Q: تعداد سفارش در یک دوره یا مقدار اقتصادی سفارش. 
D: تعداد مجموع کل تقاضای سالانه محصول (یا می توان میانگین مصرف در چند سال را در نظر گرفت). 
S: هزینه هر بار سفارش و آماده سازی. 
H: هزینه نگهداری برای هر واحد. 
وقتی L>T باشد یعنی مدت زمان تحویل از مدت بهینه بیش تر باشد. (L: حداکثر مدت زمان تحویل (روز) ) 
وقتی L باشد مقدار سفارش دریافت نشده وجود ندارد. 

هزینه انبارداری به صورت بهینه: 
اگر سفارش محصولی به صورت بهینه انجام گیرد هزینه انبار داری بصورت زیر است: 
و با در نظر گرفتن کل هزینه خرید طی یک سال: 

کل هزینه موجودی 
مثال: 
شرکتی برای یک نوع محصول هر بار 1500 واحد سفارش می دهد که این مقدار واحد برای شش ماه کفایت می نماید. هزینه هر واحد خرید 10 تومان و هزینه هر بار سفارش 25 تومان می باشد. اگر درصد هزینه نگهداری سالیانه این محصول 25 درصد در سال و زمان انتظار تحویل کالا برابر 14 هفته باشد، الف- هزنیه کنترل موجودی (انبار) سیستم جاری چقدر است ب – اگر سفارش محصول بصورت بهینه انجام گیرد هزینه چقدر است. 
الف: 


ب: هزینه با انجام سفارش بهینه در سال: مدل میزان بهینه سفارش تولید (Production Order Quantity Model) یا EPQ: 


در مدل فوق بر خلاف مدل میزان اقتصادی سفارش، فرضیات بر این است که سفارش به صورت یکجا دریافت نمی شود بلکه با نرخ ثابت p به تدریج دریافت می شود. 
Q: میزان بهینه سفارش تولید. 
D: تعداد کل تقاضای سالانه محصول. 
S: هزینه هر بار آماده سازی. 
H: هزینه نگهداری هر کالا. 
d: تعداد مصرف روزانه کالا. 
p: نرخ تولید روزانه محصول یا دریافت سفارش (محصول با تعداد ثابت p در هر روز دریافت می شود). 
در مدل بهینه سفارش تولید اگر سفارش محصولی به صورت بهینه انجام گیرد چقدر هزینه انبار داری خواهیم داشت: 


حداکثر موجودی در مدل سفارش بهینه تولید برابر است با: 

مثال: اگر تقاضای سالانه محصولی 1000 واحد محصول و هزینه آماده سازی 10 دلار و هزینه نگهداری 0.5 دلار باشد با توجه به نرخ تولید روزانه 8 واحد محصول و نرخ مصرف روزانه 6 واحد، میزان بهینه سفارش تولید را به دست آورید. 
حل: با توجه به مفروضات مسئله (Q) به صورت زیر است. نقطه سفارش (Order Point): 

منظور از نقطه سفارش سطحی از موجودی است که جوابگوی "نیاز سازمان" در دوره انتظار برای تامین مجدد می باشد، مقدار موجودی مورد نظر برابر است با مصرف سازمان در طی زمان انتظار که می تواند برابر با حاصلضرب "میانگین مصرف روزانه" در "زمان انتظار تامین" می باشد، یعنی وقتی مقدار موجودی به این نقطه رسید نیاز به سفارش مجدد کالا می باشد و تا زمانی که سفارشات جدید دریافت نشده است سازمان دارای موجودی می باشد. 

L: حداکثر مدت زمان تحویل (روز) سفارش 
D: نرخ مصرف روزانه کالا 
D از رابطه ذیل بدست می آید: 
(تقاضای سالانه محصول) تقسیم بر (روزهای کار) = D 

نکته: در سیستم بازنگری پیوسته موجودی Q-system که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد، وقتی موجودی کالایی به میزان نقطه سفارش رسید سازمان باید از آن کالا به اندازه میزان بهینه سفارش دستور خرید صادر نماید. 


نقطه سفارش مجدد را با در نظر گرفتن ذخیره احتیاطی: 

برای جلوگیری از کسری انبار، از موجودی اطمینان استفاده می شود می توان ذخیره احتیاطی را نیز جهت تعیین نقطه سفارش نیز در نظر گرفت تا اطمینان پیدا نمود که انبار همیشه دارای موجودی اطمینان می باشد. 

جهت محاسبه SS می توان حالت های مختلفی را در نظر گرفت که در ادامه بررسی میشود: 
1 - وقتی تقاضا متغیر و زمان انتظار جهت دریافت سفارش ثابت باشد نقطه سفارش و موجودی اطمینان از فرمول ذیل بدست می آید: 
موجودی اطمینان: 
D: میزان متوسط مصرف کالا. 
L: زمان ثابت انتظار جهت دریافت قطعه. 
Ϭ: انحراف معیار نرمال برای توزیع تقاضا. 

مثال: میزان مصرف قطعه به طور متوسط 100 کارت در روز است، تقاضای روزانه دارای توزیع نرمال با انحراف معیار 10 کارتن در روز است، چنانچه زمان انتظار جهت دریافت قطعه ثابت 2 روز و سطح ریسک مدیریت 2 در درصد، نقطه سفارش مجدد برای قطعه مورد نظر چقدر است. 

سطح قابل قبول موجودی:حالت های دیگری از ثابت یا متغیر بودن زمان انتظار یا میزان تقاضا را بررسی می کنیم: 
2 - تقاضا ثابت و زمان انتظار جهت دریافت سفارش متغیر: 
3- تقاضا و زمان انتظار جهت دریافت سفارش متغیر: 


مثالی دیگر: چه سطح سرویسی برای نقطه سفارش مجدد 210 کارتن لازم است؟ 


بنابراین سطحی 0.7071Z که معادل باشد تقریبا 0.75 است، بنابراین سطح سرویس دهی مدیریت 75 درصد می باشد. 

وقتی L باشد: یعنی تعداد سفارش دریافت نشده در فاصله زمانی بهینه بین دو سفارش (T) وجود ندارد. 
وقتی L>T باشد: یعنی تعداد سفارش دریافت نشده در فاصله زمانی "بهینه" بین دو سفارش (T) وجود دارد (زمان تدارکات از زمان T بزرگتر است)، و نقطه سفارش از فرمول زیر بدست می آید: 

m : بزرگترین عدد صحیح بزرگتر یا کوچتر از L/T باشد. 
T: فاصله بین دو سفارش متوالی یا یک دوره سفارش 
L: زمان انتظار جهت دریافت کالا 
مثال: فرض کنید مدت تحویل برابر 2.5 ماه، مقدار سفارش اقتصادی برابر 100 واحد و تقاضای سالانه 1200 واحد است الف - مقدار موجودی در دست در موقع سفارش در حالت اقتصادی (نقطه سفارش) را تعیین کنید. 
ب : مقدار موادی که سفارش داده شده ولی هنوز دریافت نشده اند را مشخص کنید (سفارش در راه). 
حل: ابتدا مقدار T را محاسبه می کنیم: 
با توجه به L>T می باشد: 

ب: 
مثال: در یک مدل مقدار سفارش اقتصادی بدون کمبود موجودی، کالایی هر 2 ماه یک بار سفارش داده می شود و هزینه ثابت هر بار سفارش 50000 تومان است، هزینه نگهداری در حالت بهینه چند تومان است. 
حل: در حالت بهینه هزینه نگهداری با هزینه سفارش دهی برابر است: 

نکته: در مدل EOQ در زمان های قبل از سفارش مقدار سفارش در راه معادل  mQو در زمان  های پس از سفارش مقدار در راه برابر (Q(1+m است و به طور متوسط مقدار سفارش در راه d.l و همچنین تعداد محموله های در سفارش یا متوسط دفعات سفارشی که به دستمان نرسیده

برابر است.میزان سفارش اقتصادی بر اساس مدل تخفیف قیمت محصول(Quantity Discount Model): 


یکی از راه های افزایش فروش شرکتها، تخفیف قیمت محصول برای سفارش های بزرگ است، بدین صورت که هر چه خرید بیشتر باشد در قیمت خرید کالا تخفیف بیشتری اعمال می شود. در مدل تخفیف قیمت محصول، میزان بهینه سفارش برای انبار با توجه به قیمتهای مختلف محصول تعیین می شود. 

در این روش برای هر سطح از قیمت محصول، مقدار سفارش از رابطه زیر تعیین می گردد. 

D: تقاضای سالانه کالا. 
S: هزینه هر بار سفارش. 
I: درصد معینی از قیمت محصول که در هزینه نگهداری تاثیر دارد. 
C: قیمت واحد کالا 
بعد از تعیین مقدار برای هر سطح از قیمت محصول، در صورتی که مقدار در رنج تخفیفات اعمال شده نباشد، هزینه کل موجودی را برای هر سطح از تخفیف از رابطه زیر بدست می آوریم: 

و در نهایت مقدار سفارشی که هزینه کل انبارداری بهینه را داشته باشد بهترین میزان سفارش خواهد بود. 

مثال: اگر قیمت فروش محصول تولیدی یک شرکت برای سفارش کمتر از 1000 واحد 5 دلار و برای سفارش بین 1999-1000 مساوی 4.8 دلار و برای سفارش بیشتر از 2000 واحد محصول 4.75 دلار میباشد. اگر هزینه سفارش 49 دلار و هزینه نگهداری سالانه مساوی 20 درصد قیمت محصول باشد. با توجه به تقاضای سالانه 5000، مقدار بهینه سفارش را تعیین کنید: 
حل: 


Q2 , Q3 در رنج میزان سفارش برای استفاده از تخفیف نمی باشد، لذا میزان سفارش با حداقل هزینه انبارداری در نظر گرفته می شود. 
و هزینه کل انبارداری طبق جدول زیر محاسبه می کنیم: 

حال میزان بهینه سفارش مساوی 1000 واحد محصول با حداقل هزینه کل 24725 دلار می باشد.


تعداد دفعات سفارش در سال: 
D: مقدار کل مصرف سالانه از یک کالا. 
Q: میزان سفارش در یک نوبت. 

فواصل زمانی سفارش: 
T: تعداد روزهای سال (360 روز) 
N: تعداد دفعات سفارش در سال (محاسبه از فرمول قبلی) 


سیستم بازنگری پیوسته موجودی (Q-System): 

در این خط مشی در هر لحظه از زمان وضعیت موجودی بررسی می گردد و به محض آنکه مقدار موجودی برابر یا کمتر از نقطه سفارش باشد به اندازه سفارش می دهیم (کنترل موجودی مستمر است، فاصله بین دو نقطه سفارش لزوما یکسان نیست، ولی مقدار سفارش یکسان است). 
سیستم بازنگری Q-System با در نظر گرفتن نقطه سفارش، به صورت پیوسته، با مقادیر سفارش (معمولا سفارش اقتصادی) درگیر می باشد. 

تعریف موقعیت موجودی(IP): 
موقعیت موجودی: موجودی دردست (موجودی عینی سازمان + موجودی در راه) می باشد. 
IP = OH+SR-BO 
IP: موقعیت موجودی. 
OH: موجودی در دست (موجودی فعلی). 
SR: دریافت های برنامه ریزی شده (سفارش گذاری شده). 
BO: سفارش گذاری های به تاخیر افتاده. 

با ذکر یک مثال بررسی می کنیم که با توجه به مقدار سفارش گذاری شده و موجودی در دست نیاز به سفارش گذاری مجدد وجود دارد یا نه و موقعیت موجودی چه اندازه می باشد. 
مثال: تقاضای روزانه برای قطعه ای ۲۵ عدد در روز می باشد و زمان تحویل آن ۴ روز است منطقه ذخیره سازی قابلیت جایگزینی ۱۰ عدد قطعه را بصورت موجودی در دست (موجودی) دارد . یک سفارش ۲۰۰ عددی برای قطعه باز شده است، سفارش های به تاخیر افتاده مجاز نمی باشد، نقطه ای را که موجودی باید از طریق سفارش جدید جایگزین شود مشخص نمایید 
حل: ابتدا متوسط تقاضا (تقاضای مصرف کالا) در مدت تحویل را به صورت زیر بدست می آوریم 
D = 25 * 4 = 100 

بعد از فرمول زیر IP (موقعیت موجودی) محاصبه می شود: 
IP = OH+SR-BO 
IP = 10+200-0 = 210 

جواب: بنابراین سفارش مجدد گذاشته نمی شود IP > D مدل سفارش در فاصله زمانی ثابت ( Fixed Interval Order) یا سیستم های موجودی دوره ای P-System: 


در این خط مشی، سقف موجودی و فاصله سفارش ثابت است و در یک فاصله زمانی مشخص و یکسان موقعیت موجودی مرور می گردد و کسری آن تا سقف موجودی (T) از پیش تعیین شده، سفارش داده می شود، در این مدل مقدار متغیری از سفارشات طی دوره ثابت درخواست می شود (مقدار سفارش لزوما یکسان نیست، ولی فاصله بین دو سفارش یکسان است). 
یا به عبارتی دیگر: مقدار سفارش مورد نیاز برای هر P (فاصله زمانی معین) دوره، تعیین می شود و در پایان یک P مقدار سفارش جدید صادر می شود و هدف رساندن موجودی به سطح خاص موجودی (T) در دوره های ثابت است. 
فرجه پشتیبانی: مدت زمانی است بین سفارش ها که برنامه ریزی می شوند تا زمانی که سفارش های جدید جایگزین می شوند و برابر است با: P+L 
L = مدت زمان انتظار جهت دریافت کالا (زمان سفارش). 
P= فاصله زمانی ثابت، تا سفارش گذاری بعدی. 
SS = موجودی اطمینان. 
D = تقاضای روزانه. 
IP = موجودی در دست (موجودی انبار + موجودی در راه) 

از مزایای مدل کنترل مو جودی دوره ثابت عدم نیاز به شمارش انبار بعد از هر خروجی کالا از انبار، سفارش محصولات هم خانواده با دوره های سفارش یکسان و صرفه جویی در هزینه حمل و نقل و تحویل سفارش ها است و از معایب آن کسری احتمالی انبار در دوره سفارش است. 
IP = OH+ SR- BO 
T=(P+L)D+SS 
Q = T- IP 

P: فاصله زمانی تا آخرین بازنگری موجودی. 
T: سطح موجودی هدف. 
OH: موجودی در دست (موجودی فعلی). 
SR: موجودی در راه. 
IP: موقعیت موجودی. 
Q: اندازه سفارش. 
BO: سفارش های به تاخیر افتاده. مثالی از P سیستم: 
متوسط تقاضا در طول هفته برای قطعه ای 18 واحد می باشد و انحراف معیار آن 5 واحد است ( ) زمان تحویل کل L=2 هفته است، فعالیت های کسب و کار 52 هفته در سال می باشد، فاصله زمانی تا آخرین بازنگری 4 هفته می باشد P=4، سطح موجودی اطمینان را با 90 درصد سطح خدمت برای مشتری تعیین کنید و همچنین میزان سطح موجودی هدف را (T) تعیین کنید. 

 به سمت عدد 15 گرد می شود 

بنابراین بعد از 4 هفته یک سفارش جایگزین خواهد شد با T=123 اگر موقعیت موجودی: IP=80 و Q=43 باشد. نوع مطلب : سیستم های انبار، اصول انبارداری، 
برچسب ها : رویه کنترل موجودی در انبارها، وبگاه تخصصی انبار، محسن مقصودی، انبار، انباردار، حسابدار، استخدام انبار،
لینک های مرتبط :
محسن مقصودی
یکشنبه 11 خرداد 1393
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
سوابق کاری و تحصیلی محسن مقصودی آگهی استخدام,استخدام دولتی,استخدام 93,استخدام بانک,استخدام آموزش پرورش,استخدام استانداری ها,استخدام مهندس

شیرین سو

به پایگاه تخصصی انبار خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای ( پایگاه تخصصی انبار ) محفوظ است